Professionals in Archeologische Prospectie
Home
Onze Diensten
Onze Specialisaties
ArcheoPro
 
    
 
 
   
 

Geofysisch onderzoek

Een speciale vorm van de archeologische prospectie wordt gevormd door geofysisch onderzoek.

Geofysisch onderzoek maakt het mogelijk om door middel van metingen vanaf het oppervlak, archeologische verschijnselen in de bodem in kaart te brengen. Geofysische meetmethoden maken het veelal mogelijk om snel en zonder bodemingrepen bepaalde aspecten van het bodemarchief gedetailleerd en vlakdekkend in kaart te brengen. ArcheoPro beschikt hiertoe over een scala van instrumenten, die elk afzonderlijk toegespitst zijn op bepaalde bodemomstandigheden en archeologische resten.

Weerstandsmetingen

Op de foto hiernaast is te zien hoe onze veldtechnicus Walther van der Coelen met de RM15 weerstandsmeter onderzoek verricht. Deze techniek is bij uitstek geschikt voor het opsporen van aan het oppervlak onzichtbare resten van muren en funderingen van bijvoorbeeld verdwenen kastelen, kloosters en boerderijen. Ook verdwenen greppelstructuren zijn hiermee goed te detecteren.

Magnetometingen

Met de magnetometer worden begraven archeologische resten opgespoord waarvan de magnetische eigenschappen afwijken van die van het aardmagnetisch veld. Het kan hierbij gaan om allerlei typen ovens of om concentraties baksteen. Soms zijn ook opgevulde structuren zichtbaar zoals kuilen en greppels indien deze (deels) zijn opgevuld met materiaal met magnetische eigenschappen.

Op de foto hiernaast is onze specialist geofysisch onderzoek Joep Orbons, bezig met de Grad601 magnetometer. Vooral deze methode maakt het mogelijk snel grote oppervlaktes te onderzoeken.

Electromagnetisch onderzoek

Deze techniek is vooral geschikt voor het opsporen van geologische structuren zoals donken, kreekruggen en beek- en rivierlopen. De methode is ook geschikt om snel een groot gebied globaal in kaart te brengen om daarna met bijvoorbeeld de weerstandsmeter of de magnetometer op geselecteerde zones detailonderzoek uit te voeren.

De foto hieronder laat ons nieuwste meetinstrument zien, de CMD mini explorer waarmee tot 1.5 meter onder het maaiveld gemeten kan worden. het instrument neemt gelijktijdig drie dieptes op waardoor heel snel een driedimensionaal beeld van de ondergrond verkregen wordt. De meetpositie wordt met een Global Positioning System (GPS) vastgelegd. Deze is bevestigd in de rugzak.


Indien structuren opgespoord moeten worden die op grote diepte liggen (tot 6 meter beneden het maaiveld), wordt gebruik gemaakt van een Geonics EM-31.

Op de foto hiernaast is te zien dat de EM-31 wordt gebruikt in combinatie met een GPS voor de plaatsbepaling. Hier wordt de GPS op de rug gedragen door Joep Orbons.

Radaronderzoek

In heel specifieke gevallen kan bodemradaronderzoek goede beelden van de ondergrond opleveren. Indien gewenst kan ArcheoPro ook voor deze vorm van onderzoek zorgdragen.

Meetbus

ArcheoPro beschikt over een bus die speciaal is ingericht om het geofysisch onderzoek zo doelmatig mogelijk te laten verlopen. In de meetbus zijn diverse geofysische meetinstrumenten aanwezig en kunnen meetgegevens al in het veld worden verwerkt. Hierdoor kunnen wij al direct in het veld het onderzoek bijsturen om een optimaal resultaat te behalen.

Hiernaast is te zien hoe Joep Orbons meetdata uitwerkt zodat Rob Paulussen (rechts op de foto) doelgericht aanvullende boringen kan verrichten.

 

Het is vaak lastig om te bepalen welke geofysische techniek het meest geschikt is op een bepaald terrein. De keuze van de juiste techniek is afhankelijk van de bodemgesteldheid, de oppervlaktesituatie, de verwachte archeologie en de details van de vraagstelling. Van belang hierbij is om de geofysische techniek te combineren met andere technieken zoals booronderzoek. Juist doordat ArcheoPro alle prospectietechnieken in huis heeft en al in het veld de toegepaste techniek kan aanpassen, kunnen wij een maximaal resultaat bieden ten behoeve van archeologisch prospectieonderzoek.

ArcheoPro zal u graag een vrijblijvende offerte doen toekomen voor een geofysisch onderzoek. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze specialist Joep Orbons.

Internationale netwerken

ArcheoPro maakt deel uit van diverse internationale netwerken

International Society for Archaeological Prospection (ISAP)

ArchaeoLandscapes International

Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek
Archeologisch onderzoek, booronderzoek